top of page
Privacybeleid

 

ALGEMENE INFORMATIE

 

Welkom op onze Privacybeleid pagina. Als je gebruik maakt van onze website en/of diensten, vertrouw je ons persoonlijke informatie toe. Dit Privacybeleid is bedoeld om je te informeren over welke data wij verwerken, waarom, en wat wij ermee doen. Als je gebruik maakt van onze diensten, willen dat het duidelijk is hoe wij jou informatie gebruiken, en op welke manier wij jouw privacy waarborgen. Dit is belangrijk, en hopen dat je de tijd neemt om dit door te lezen. Als je vragen hebt met betrekking tot dit Privacybeleid, twijfel niet om contact op te nemen via info@phoenixstudios.nl. Wij proberen het zo simpel mogelijk te houden.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

 

Phoenix Studios verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

 

Phoenix Studios verwerkt gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te verkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@phoenixstudios.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

 

Phoenix Studios verwerkt jouw persoonsgegevens voor het afhandelen van jouw betaling, en te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

 

Phoenix Studios neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die, al dan niet aanzienlijke, gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens, bijvoorbeeld een medewerker van Phoenix Studios, tussen zit. 

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

 

Phoenix Studios bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, en wettelijk wordt voorgeschreven door de betrokken instanties.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

 

Phoenix Studios verstrekt uitsluitend aan derden, en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN

 

Door de aanwezigheid van social media links en buttons op www.phoenixstudios.nl, gebruikt Phoenix Studios cookies of vergelijkbare technieken. Deze cookies worden door Phoenix Studios dan ook alleen voor die doeleinden gebruikt.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Phoenix Studios, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde, organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@phoenixstudios.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jouw is gedaan, vragen wij jouw een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Phoenix Studios wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

CAMERA BEELDEN

Voor uw en onze veiligheid zijn er camera's geplaatst in en rondom Phoenix Studios. Deze beelden/ opnames worden gedurende 3 maanden bewaard. Deze beelden worden niet overhandigd aan derden behalve als er sprake zou zijn van diefstal, brand, vernieling of een ander misdrijf. Na een aangifte zullen wij de beelden vrijgeven aan de politie. 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

 

Phoenix Studios neemt de bescherming van jouw gegevens serieus, en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het hebt idee dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@phoenixstudios.nl.

bottom of page