top of page
TERMS & CONDITIONS

 

INLEIDING

 

Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat je de website gebruikt. Hierin worden de voorwaarden beschreven voor het gebruik van deze website.

 

Phoenix Studios is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden naar eigen goeddunken, en voor om het even welke reden te veranderen, aan te vullen of te wijzigen, zonder voorafgaand bericht, en zonder zich te moeten verantwoorden. Je mag deze gebruiksvoorwaarden in geen enkel opzicht aanvullen, wijzigen of verbeteren.

 

ALGEMEEN

 

Deze website is eigendom van Phoenix Studios. Door jezelf toegang te verschaffen tot de website ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als je niet akkoord wenst te gaan, verzoeken wij je deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van Phoenix Studios, of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van delen van de inhoud van deze website voor niet persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, met uitzondering van als zodanig aangegeven, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Phoenix Studios.

BESCHIKBAARHEID

 

Onze website wordt in de huidige staat aangeboden. Het kan voorkomen dat de website niet beschikbaar is als gevolg van storingen, onderhoudswerkzaamheden of omstandigheden waar wij geen controle over hebben. Er wordt geen garantie gegeven ten aanzien van de kwaliteit, functionaliteit, beschikbaarheid of prestaties van onze website of de inhoud op de website. Wij behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving inhoud op onze website te wijzigen, inhoud van onze website te verwijderen, je registratie of toegang tot onze website op te schorten en onze website of voorzieningen op onze website op te heffen.

 

Het is niet toegestaan om de toegang tot onze website of de inhoud op onze website te belemmeren of te verstoren, noch om handelingen uit te voeren die de functionaliteit kunnen aantasten of de toegang van anderen tot onze website of de inhoud op onze website kunnen belemmeren. Het is niet toegestaan om onze website en de inhoud op onze website te gebruiken op een manier die onrechtmatig is of schadelijk is voor Phoenix Studios of derden. 

 

DOOR JOU VERSTREKTE BESTANDEN EN MATERIALEN

 

Indien je bestanden of andere materialen aan ons verstrekt, garandeer je dat de bestanden of materialen geen inbreuk maken op de rechten van derden of anderszins onrechtmatig zijn.

 

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

Phoenix Studios biedt geen garanties ten aanzien van juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie die op onze website wordt aangeboden. Voor zover de wet dat toestaat sluit Phoenix Studios alle aansprakelijkheid uit voor verlies of schade die door jou of een door een derde wordt geleden, ongeacht of deze schade directe, indirecte, incidentele of gevolgschade betreft, voor zover deze schade voortvloeit uit je gebruik van of toegang tot c.q. de onmogelijkheid om gebruik te maken van of toegang te verkrijgen tot de website, waaronder begrepen gegevensverlies of schade die wordt veroorzaakt door het downloaden van inhoud van onze site.

bottom of page